Төгсийн Түвшин

Түгээх
Цол
Сумын заан
Төрсөн өдөр
1994-08-09
Нас
29